ESCO - definicja, zalety i uwarunkowania prawne + Investment funds

Definicja ESCO

• Spłata z oszczędności

• Finansowanie inwestycji

• Przejęcie ryzyka od inwestora

• Przedsiębiorstwo usług energetycznych

• Kompleksowe usługi energetyczne

• Gwarancja poprawy efektywności energetycznej

 

 

Uwarunkowania prawne UE

 

• Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych

oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

- definicja ESCO

 

• Dyrektywa 2006/32/WE została uchylona przez Dyrektywę 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 r.w sprawie efektywności energetycznej (tzw. Dyrektywa EED)

- EPC jako preferowany model kontraktu na osiągnięciepoprawy efektywności energetycznej (EPC –Energy Performance Contract)

 

 

Uwarunkowania prawne w Polsce

 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o efektywności energetycznej

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r o partnerstwie publiczno-prywatnym

 

 

Zalety finansowania w formule ESCO

 

• Ryzyko inwestycyjne i finansowe po stronie ESCO

• Inwestycja spłacana z uzyskiwanych oszczędności (przedsięwzięcie samofinansujące się)

• Brak zaangażowania środków fiansowych i personelu po stronie Klienta

• Gwarantowany i mierzalny efekt

• Wymiar ekonomiczny i ekologiczny projektów